Als bestuur van de AFvM voeren wij sinds de tweede helft van 2012 tot op de dag van vandaag actie tegen de dreigende forse verlaging van de vergoedingen voor het ophalen van oud papier en karton door de verenigingen. Wij hebben onze verantwoordelijkheid breder opgevat door niet alleen de belangen van de bij ons aangesloten 21 muziekverenigingen, maar ook de belangen van alle andere verenigingen, die in Arnhem oud papier ophalen, te behartigen.

Het college van burgemeester en wethouders, met verantwoordelijk VVD-wethouder Van Gastel voorop, wil overgaan tot structurele verlaging van de vergoedingen. Was in het begin nog niet helemaal duidelijk om hoeveel euro’s de structurele verlaging zou gaan, nu komt de aap uit de mouw en heeft het college in het kader van de begrotingsbehandeling 2014-2017 het onzalige voorstel gedaan om vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro te besparen op de vergoedingen voor het inzamelen van oud papier en karton. Al sinds het begin van deze discussie met de gemeente hebben wij naar voren gebracht dat een bezuiniging op de vergoeding van het ophalen van oud papier en karton de verenigingen, die zorgen voor de noodzakelijke maatschappelijke en culturele cohesie in de Arnhemse samenleving, diep in hun hart zal treffen en zal leiden tot afbraak van hun bestaan. Er zijn voorlichtings- en inspraakavonden gehouden onder leiding van verantwoordelijk wethouder Van Gastel en haar medewerkers, maar van hun kant was totaal geen begrip voor de verleningen. Sterker nog, de verenigingen werden daar door hen overrompeld en op een onprettige manier behandeld. Om een indruk te krijgen van onze inspanningen in het algemeen en die van onze voorzitter, de heer Bram van de Worp, in het bijzonder treft u hieronder enkele bijdragen aan.

1. Inspreekrecht Politieke Maandag van 15 april 2013:Vergoeding inzamelen oud papier voor verenigingen;
2. Noodkreet aan leden van de gemeenteraad van 14 juni 2013: Inzamelen oud papier en karton (OPK) en vergoeding voor Arnhemsche verenigingen;
3. Inspreekrecht Politieke Maandag van 21 oktober 2013 in het kader van de Meerjarenbegroting van de gemeente Arnhem: Vergoeding inzamelen oud papier en karton voor verenigingen.

Er is nog veel meer gedaan, zoals contacten met diverse leden van de gemeenteraad en met de pers (persberichten en interviews) en terugkoppelingen naar de achterban enz.. Maar het zou te ver voeren om hier daarop concreet in te gaan. Hoe het ook uitpakt, wij hebben in elk geval het gevoel dat wij samen met alle verenigingen, die in Arnhem oud papier ophalen, ons uiterste best hebben gedaan en nog steeds doen om de onzalige structurele bezuiniging op de vergoedingen van de inzamelende verenigingen van tafel te halen.

Arnhem, oktober 2013,

het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen.