Een ruim gevulde vergaderzaal in het muziekhonk van de WAMV was dinsdag 13 maart 2018 een positieve blijk van ruime en warme belangstelling voor het reilen en zeilen van het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen.

Na een welkomstwoord van voorzitter Bram van de Worp passeerden een aantal speerpunten van het AFvM-bestuur de revue. Het gevoerde beleid ten aanzien van onder meer OPK, fiscale en privacyvraagstukken, promotie, activiteiten en subsidieregelingen worden uitvoerig besproken. Gezien de beleidsaanpassingen ook op gemeentelijk niveau blijven aandacht vragen van het AFvM-bestuur, ook in het belang van de AFvM-leden.

Na de behandeling van huishoudelijke punten als notulen en jaarverslag 2017 van secretaris Toon Voorhof kwam de controlecommissie aan de orde. Met instemming van de vergadering werd penningmeester Steven Klop gedechargeerd voor het boekjaar 2017. Op basis van het bestaande rooster volgde nog de benoeming van afgevaardigden van A.K.K., NOVA en ATK Brass voor de controlecommissie boekjaar 2018.

Bij agendapunt bestuursverkiezing werden de  herkiesbare 2de voorzitter Gerhard Burgers, secretaris Toon Voorhof en bestuurslid Pieter Rissewijck voor twee jaar in hun functie herbenoemd. Het bestuur gaf aan druk doende te zijn geweest met de verjongingsactie van het AFvM-bestuur. Hiervan zijn deze vergaering echter nog geen resultaten te melden. Ook voor een bestaande bestuursvacature bleek (nog) geen kandidaat voorhanden. De actuele samenstelling van het AFvM-bestuur treft u aan onder “contact” op de AFvM-website.

Het voorstel “beleid” en “activiteiten/evenementen” voor het komend jaar werd uitgebreid besproken. Betreurd werd het niet vervolgen van de tweejaarlijkse traditie van de Sonsbeek Muziekdag. Beleidsherzieningen van subsidieverstrekkers noodzaken evenwel tot innoverende projecten.

Het voorgestelde financieel beleid voor 2019 vroeg om enige toelichting. Na een aantal jaren van handhaving van het kontributiebedrag noodzaakte de begroting tot een voorstel tot aanpassing van het kontributiebedrag ingaande 2019. De vergadering toonde begrip voor het voorgesteld beleid en stemde in met begroting 2019 en kontributieaanpassing.

Het AFvM-bestuur zegt tot slot nog toe haar inzet ten behoeve van de aangesloten verenigingen ook in het komende verslagjaar onverkort en daadkrachtig voort te zetten. Met name in het kader van subsidies, beleid, privacyvraagstuk en activiteiten/evenementen zal de AFvM de vinger aan de pols houden. Daarbij wordt uiteraard wel gerekend op een positieve medewerking vanuit de aangesloten verenigingen.

Meer uitgebreide notulen van de jaarvergadering 2018 volgen nog aan de verenigingssecretarissen.