Met een hamerslag van voorzitter Bram van de Worp ging dinsdag 15 maart 2016 de ledenvergadering van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen van start. Tevreden kon Van de Worp vaststellen dat de opkomst vanuit alle sectoren van de aangesloten verenigingen alleszins redelijk was.

Na inleidende woorden met onder andere verwijzingen naar zijn voorwoord in het jaarboek 2016 kwamen diverse afgeronde en lopende zaken aan de orde. Genoegzaam kan worden teruggezien op de vernieuwde OPK-contracten, de subsidieregeling Amateurkunst ingaande 2015 en de muzikaal ondersteunde carnavalsoptocht in Arnhem.

Kijkend naar de toekomst kwamen de jaarlijkse activiteiten van de muziek-, twirl- en majorette-verenigingen aan de orde, waaronder Koningsdag, 4 mei Herdenking en St Nicolaasintocht. Op 12 juni a.s. volgt bovendien een groots cultuur evenement “Kleurrijk Muziek in Park Sonsbeek”. Nagenoeg alle A.F.v.M.-verenigingen presenteren zich daar met hun nieuw ingestudeerde muziekwerken. Bevendien zullen een aantal gastverenigingen zich presenteren.Vertrouwd wordt op een wederom ruim en enthousiast publiek van alle leeftijden. Extra inzet zal worden gedaan om ieder, met name jongeren, kennis te laten maken met de verenigingen, hun instrumentarium en de activiteiten. Aan de inzet en het enthousiasme van muzikanten en verenigingsbesturen zal het niet liggen: alle ingrediënten zijn aanwezig om het project “Kleurrijk muziek in Park Sonsbeek” te doen slagen.

Eerder dit jaar was ook actief de kascommissie boekjaar 2015. Met het verzoek tot dechargering van penningmeester Steven Klop werd door de ledenvergadering ingestemd. Voor het boekjaar 2016 zijn nieuwe commissieleden benoemd, te weten afgevaardigden van de het Arnhems Interscholair Orkest, Accordeonvereniging K.D.O.W. en het Arnhems Fanfare Orkest.

Tijdens de behandeling van het rooster van aftreden van het federatiebestuur werden de heren Burgers, Voorhof, Jansen en Rissewijck in hun huidige functies voor twee jaar herkozen. Voor de bestaande bestuursvacature bleek ter vergadering geen kandidaat voorhanden. De actuele samenstelling van het AFvM-bestuur treft u aan onder “contact” op de AFvM-website. In het kader van de continuïteit wordt danig gezocht naar jongere gegadigden voor het AFvM-bestuur.

Het voorstel beleid en activiteiten voor het jaar 2016 werd instemmend en uitgebreid besproken. Met de begroting 2017 en een voorstel tot handhaving van het contributieniveau voor 2017 werd door de vergadering dankbaar en unaniem ingestemd.

Afsluitend dankt voorzitter Bram van de Worp voor de positieve inbreng en de geboden ruimte vanuit de leden. Samen met de overige bestuursleden van de A.F.v.M. zal het besproken beleid voor 2016 onverkort en daadkrachtig worden ingezet.

Meer uitgebreide notulen van de jaarvergadering volgen nog aan de verenigingssecretarissen.