Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting 2014-2017 op de Politieke Maandag van de gemeenteraad van Arnhem op 11 november 2013 heeft de PvdA een amendement over de vergoeding van oud papier ingediend. In dit amendement stelt de PvdA voor om in de begroting voor 2015 en volgende zowel de vergoeding voor opgehaald oud papier als de verkoopopbrengst voor het inzamelende oud papier met 100.000 euro te verhogen. Dekking daarvoor wordt ingeschat uit de 20% meeropbrengst door de nieuwe wijze van inzameling. Voor de inzamelende verenigingen is dit een prima amendement, die hun financiële problemen voor de toekomst oplost.

Naast de PvdA heeft het CDA zich nadrukkelijk voorstander van dit amendement getoond. Ook de lokale politieke partijen hebben het amendement ondersteund.
Helaas wees stemming uit dat dit amendement het niet heeft gehaald. Met 11 stemmen voor en 26 stemmen tegen werd dit amendement verworpen.

De coalitiepartijen met de VVD voorop, gevolgd door de SP, Groen Links en D66, sloten hun rijen en steunden de VVD-wethouder Van Gastel. Kennelijk stellen deze coalitiepartijen hun coalitiebelang hoger dan het belang van haar burgers, in dit geval het belang van de verenigingen, die al jaren oud papier ophalen in Arnhem. Waardering verdient de PvdA en het CDA, die hun nek voor de inzamelende verenigingen hebben uitgestoken.

In maart 2014 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, ook in de gemeente Arnhem. Het bovenstaande laat zien welke politieke partijen in Arnhem zich voor de inzamelende verenigingen hebben ingezet om hun vergoedingen voor het ophalen van oud papier te behouden. Dat verdient beloning.

Ondertussen gaan wij gewoon door en zullen wij elke gelegenheid aangrijpen om onze strijd tegen de financiële kortingen op het inzamelen van oud papier door de verenigingen verder te voeren.

Arnhem 12 november 2013

het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen