De ledenvergadering van 18 maart 2014 van de AFvM is inmiddels met succes verlopen. De opkomst vanuit de aangesloten verenigingen was alleszins redelijk te noemen.

Naast de gebruikelijke agendapunten werd door de vergadering ingestemd met het verslag van de kascommissie boekjaar 2013. Voor 2014 zijn nieuwe commissieleden benoemd, te weten afgevaardigden van Show en Majorette Peleton Parade Girls, Twirl en Showgroep Diamond Girls en West Arnhemsche Muziekvereeniging.

De herkiesbare AFvM-bestuursleden zijn allen bij acclamatie herkozen en houden zitting in het bestuur. De vergadering sprak woorden van dank voor de enthousiaste en vasthoudende inzet van haar AFvM-bestuur. Voor de resterende vacature is het bestuur nog in overleg met een op de valreep aangemelde kandidaat. De actuele samenstelling van het AFvM-bestuur treft u aan onder “contact”.

Het beleid en de activiteiten voor het jaar 2014 kwamen uitgebreid aan de orde. Het project “Kleurrijk muziek in Sonsbeek” te houden op zondag 15 juni 2014 kreeg de nodige aandacht en werd uitvoerig toegelicht. Mede dankzij een voorgestelde aanpassing van het contributiebedrag voor 2015 kan het AFvM-bestuur haar inzet ten behoeve van de bij haar aangesloten verenigingen onverkort en daadkrachtig voortzetten.

Uitgebreide notulen van de jaarvergadering volgen binnenkort via het secretariaat.