Klokslag 20.00 uur ging dinsdag 17 maart 2015 de ledenvergadering van de AFvM van start. Met een redelijke opkomst uit alle sectoren van de aangesloten verenigingen was de zaal voldoende gevuld voor een vruchtbare vergadering.

Na de opening volgden inleidende mededelingen van voorzitter Van de Worp, waarbij over diverse lopende onderwerpen de vergadering werd geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Tijdens de behandeling van het jaarverslag van de secretaris kwam naar voren dat een aantal aangegeven actiepunten van de AFvM niet voldoende waren belicht, waaronder de afwikkeling van het project AJB, OPK, en september-herdenking 2014, welke nader werden besproken. Grote eensgezindheid bleek over de onprettige gang van zaken rond de 5 mei-viering 2015. Ook van de zijde van het AFvM-bestuur was hiervoor op verzoek al een groot aantal programma-onderdelen voorbereid, hetgeen vervolgens van gemeentewege diende te worden geannuleerd.

Ingestemd werd met het verslag van de kascommissie boekjaar 2014. Voor het boekjaar 2015 zijn nieuwe commissieleden benoemd, te weten afgevaardigden van de West Arnhemsche Muziekvereeniging, de Arnhem Band en het Arnhems Fanfare Orkest.

De herkiesbare voorzitter Bram van de Worp en penningmeester Steven Klop zijn beiden voor twee jaar in hun functie herbenoemd. Voor de bestaande bestuursvacature bleek evenwel geen kandidaat voorhanden. De actuele samenstelling van het AFvM-bestuur treft u aan onder “contact” op de AFvM-website.

Het voorstel beleid en activiteiten voor het jaar 2015 werd instemmend en uitgebreid besproken. Met de begroting 2016 en een voorstel tot handhaving van het contributieniveau voor 2016 werd door de vergadering dankbaar en unaniem ingestemd. Tot slot zegt het AFvM-bestuur toe haar inzet ten behoeve van de bij haar aangesloten verenigingen ook in het komende verslagjaar onverkort en daadkrachtig voort te zetten.

Meer uitgebreide notulen van de jaarvergadering volgen nog aan de verenigingssecretarissen.