Met de aanwezigheid van 16 van de 20 aangesloten muziekverenigingen behaalde de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen een opkomstpercentage van 80%! Deze ruime vertegenwoordiging uit alle sectoren van de verenigingen zorgde voor een ruim gevulde vergaderzaal in het Muziekcentrum van Showband Mystique in Elderveld en bood voldoende mogelijkheden voor een vruchtbaar overleg tussen bestuur en AFvM-leden.

Al tijdens het openingswoord en de mededelingen gaf voorzitter Bram van de Worp uitvoerig kennis van de vele zaken waarmee de AFvM ook het afgelopen jaar is geconfronteerd. Zaken als OPK, subsidieregelingen, fiscale vraagstukken, promotie en activiteiten werden in het belang van de leden opgepakt, begeleid en tot een positief resultaat gebracht of vragen nog steeds de aandacht van het AFvM-bestuur.

Met een instemmend applaus ondersteunde de vergadering het voorstel van de financiële controlecommissie tot dechargering van de penningmeester voor het boekjaar 2016. Conform het bestaande rooster volgde een benoeming van afgevaardigden van Accordeonvereniging KDOW, Arnhems Klarinettenkoor en Arnhem Sinfoniëtta voor de controlecommissie boekjaar 2017.

Bij de bestuursverkiezing werden de  herkiesbare voorzitter Bram van de Worp en penningmeester Steven Klop beiden voor twee jaar in hun functie herbenoemd. Het bestuur kon met enige trots vervolgens de kandidatuur van Sjoerd Kok voorstellen, die zich als 2e secretaris wil inzetten. Met zijn benoeming wordt een eerste stap gezet richting de gewenste verjonging van het AFvM-bestuur. Voor een daarnaast bestaande bestuursvacature bleek (nog) geen kandidaat voorhanden. De actuele samenstelling van het AFvM-bestuur treft u aan onder “contact” op de AFvM-website.

Het voorstel “beleid” en “activiteiten” voor het komend jaar werd instemmend en uitgebreid besproken. Met de begroting 2018 en een voorstel tot handhaving van het contributieniveau voor 2018 werd door de vergadering dankbaar en unaniem akkoord gegaan.

Tot slot zegt het AFvM-bestuur toe haar inzet ten behoeve van de bij haar aangesloten verenigingen ook in het komende verslagjaar onverkort en daadkrachtig voort te zetten. Daarbij wordt uiteraard gerekend op positieve medewerking vanuit de aangesloten verenigingen.

Meer uitgebreide notulen van de jaarvergadering 2017 volgen nog aan de verenigingssecretarissen.