Inspreekrecht van Bram van de Worp op de Politieke Maandag van 21 oktober 2013 in het kader van de behandeling van de Meerjarenbegroting van de gemeente Arnhem

Onderwerp: Vergoeding inzamelen oud papier en karton voor verenigingen

Geachte leden van de gemeenteraad van Arnhem,

Misschien herkent u mij nog wel van de vorige keer. Mijn naam is Bram van de Worp en ik ben voorzitter van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen (AFvM). Onze Federatie behartigt de belangen van onze leden, namelijk de 21 aangesloten muziekverenigingen in Arnhem. Maar ik sta hier niet alleen namens onze muziekverenigingen, maar ook namens alle andere verenigingen, die oud papier in de gemeente Arnhem ophalen.

Voorzitter,
Ik ben teleurgesteld en bedroefd.
Het college, met verantwoordelijk VVD-wethouder Van Gastel voorop, neemt de raad en de verenigingen, die oud papier ophalen, niet serieus, omdat toezeggingen en afspraken niet worden nagekomen.
Ik zal u daarvan voorbeelden geven.

1. Toezegging van wethouder Van Gastel raadsnota in oktober 2013:
Wethouder Van Gastel heeft namens het college de raad en de verenigingen toegezegd om in oktober 2013, dus nog deze maand, met een raadsnota te komen (zie o.a. collegebrief van 26 augustus 2013 aan de verenigingen). Tot op de dag van vandaag is deze raadsnota niet verschenen. De wethouder heeft in die brief ook toegezegd, dat de input van de gehouden gesprekken met de verenigingen wordt gebruikt voor de raadsnota over de toekomstige wijze van papierinzameling.
Ook is afgesproken, dat de verslagen van die gesprekken met de discussies over de vergoedingen voor de verenigingen daaraan worden toegevoegd. Maar wat gebeurt er?

Vandaag, 21 oktober, vindt de behandeling plaats van de Meerjarenbegroting. Daarin komt het college uitsluitend met het onzalige en ongemotiveerde voorstel om vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro te besparen op de vergoedingen voor de inzameling van oud papier. Maar de beloofde raadsnota met de verslagen van de gesprekken, die directe gevolgen kunnen hebben voor de meerjarenbegroting, heeft wethouder Van Gastel buiten de begrotingsdiscussie gehouden.
Dat is, op zijn zachtst gezegd, niet netjes. En nu het volgende geval.

2. Toezegging van wethouder Van Gastel uitvoering raadsmotie van 24 juni 2013:
In de raadsvergadering van 24 juni jl. heeft wethouder Van Gastel aan de raad toegezegd om de raadsmotie van de fracties van SP, PvdA, CDA en Zuid Centraal over te nemen en uit te voeren. Deze motie gaat specifiek over het inzamelen van oud papier door de verenigingen. In de motie staat een lange, maar belangrijke bepaling, namelijk: “het college wordt verzocht om geen maatregelen door te voeren die tot financiële nadelen bij de Arnhemse verenigingen leiden die het voortbestaan van de verenigingen in gevaar kunnen brengen.” Ook hier is duidelijk, dat wethouder Van Gastel haar toezegging niet nakomt. Want zij komt – in strijd met de raadsmotie – met een bezuinigingsvoorstel, dat de verenigingen diep in hun hart treft en leidt tot afbraak van hun bestaan. Nog een geval van langer geleden.

3. Toezegging van wethouder Van Gastel op 20 juni 2011:
Op vragen van een bezorgd lid van een muziekvereniging tijdens de Politieke Maandag op 20 juni 2011 heeft wethouder Van Gastel geantwoord, dat niets voor de verenigingen zou veranderen. Sterker nog, de opbrengst voor het ophalen van oud papier kon alleen maar meer zijn op basis van ervaring elders in het land. Ook hier weer is het wethouder Van Gastel, die haar toezegging niet is nagekomen.

Voorzitter,
Het is aan de raad om te beoordelen wat dat betekent voor de wethouder, die toezeggingen en afspraken niet nakomt richting raad.

Voorzitter,
En nu nog een andere onrechtvaardige kwestie.

De nieuwe wijze van inzamelen van oud papier legt het college beslist geen windeieren. Nu gun ik het college best wel extra geld. Maar dat mag niet ten koste gaan van een grote groep verenigingen, die zorgt voor de noodzakelijke maatschappelijke en culturele cohesie in de stad en haar wijken. Maar laat ik de financiële voordelen van het college bij de invoering van het nieuwe systeem van inzamelen van oud papier eens op een rijtje zetten.

a. Europese subsidie tot bijna 8 ton euro voor het college.
b. Het aantal kilogram oud papier per inwoner stijgt met de jaren fors.
Het college boekt daardoor structurele winst, terwijl de verenigingen niets ontvangen. Zij zitten vast aan een vaste vergoeding.
c. Opbrengst oud papier bij laagbouwwoningen (minicontainers) neemt voor het college met 20% toe. Niets voor de verenigingen, die vastzitten aan een vaste vergoeding.
d. Opbrengst oud papier bij hoogbouwwoningen (ondergrondse containers) is volledig voor het college. De verenigingen krijgen daarvan niets.

Kortom,
Het college boekt met het verstrijken van de jaren forse winst, terwijl de verenigingen vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro minder aan vergoeding krijgen. Gelet op deze lucratieve winstpositie van het college, is de voorgestelde bezuiniging beslist niet noodzakelijk. Ook is deze bezuiniging niet rechtvaardig, want de verenigingen, die zorgen voor de noodzakelijke maatschappelijke en culturele cohesie in de Arnhemse samenleving, gaan daardoor kapot.
Wie wil daarvoor verantwoordelijkheid dragen?

Voorzitter,
Ik sluit af. Namens alle verenigingen, die in Arnhem oud papier ophalen, roep ik de raad op om het voorstel van het college om vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro te besparen op de vergoedingen voor de inzameling van oud papier, definitief van tafel te halen.

Alvast hartelijk dank daarvoor.

Ik dank u voor uw aandacht.

Bram van de Worp,
namens alle verenigingen, die in Arnhem oud papier ophalen.