Tijdens de Politieke Maandag op maandagavond 11 november 2013 beslist de gemeenteraad van Arnhem over de Meerjarenbegroting 2014-2017. In deze Meerjarenbegroting heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad het onzalige voorstel gedaan om vanaf 2015 jaarlijks 100.000 euro te besparen op de vergoedingen voor de inzameling van oud papier. Dat voorstel raakt rechtstreeks de financiële positie van alle verenigingen, die in Arnhem oud papier ophalen.

Op de Politieke Maandag van 21 oktober 2013 heeft onze voorzitter, Bram van de Worp, namens de inzamelende verenigingen ingesproken en heeft hij zijn betoog gehouden tegen voornoemd voorstel van het college van burgemeester en wethouder. Als vervolg daarop heeft hij namens de verenigingen de hieronder genoemde brief d.d. 9 november 2013 naar de raadsleden verzonden, zodat zij deze brief bij hun besluitvorming op maandagavond 11 november 2013 betrekken.

In deze brief verzoek hij de gemeenteraad te bepalen dat het voornoemde collegevoorstel niet voor besluitvorming rijp is en van tafel moet. En tevens verzoek hij de gemeenteraad het nodige onderzoek te (laten) verrichten, niet alleen naar de gedragingen van de verantwoordelijk wethouder in dit dossier, maar ook naar de financiële winstpositie van het college over de ruggen van de inzamelende verenigingen. Pas daarna kan de gemeenteraad tot een weloverwogen, deugdelijk en eerlijk besluit komen.

Zie bijlage: Brief: Verzoek aan Raad verrichten onderzoeken nov. 13 Oud Papier

We moeten afgewachten wat de gemeentraad maandagavond 11 november 2013 beslist, maar hoe het ook uitpakt, in elk geval hebben wij het gevoel dat wij gezamenlijk met de inzamelende verenigingen ons uiterste best hebben gedaan.

Arnhem, 9 november 2013

het bestuur van de Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen