Zoals bekend is per 1 december 2020 de Coronawet (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) van kracht. Deze tijdelijke wet inclusief de bijbehorende ministeriële regelingen vervangt de regionale noodverordeningen die tot op heden per veiligheidsregio van toepassing waren.

Datgene wat reeds in de noodverordeningen was opgenomen is verwerkt in de Coronawet en de ministeriële regelingen. De afgelopen dagen hebben we geconstateerd dat bij de overgang naar de Coronawet is opgenomen dat er een uitzondering van kracht is voor de maximum groepsomvang (artikel 3.2 lid 2 onder d) bij podiumkunsten. Ook is de communicatie op de website van de Rijksoverheid inmiddels aangepast conform die wijziging (informatie site Rijksoverheid).

De afgelopen dagen hebben we uitvoerig contact gehad met het ministerie van OCW aangezien de KNMO uit diverse toelichtingen kon opmaken dat deze wijziging enkel betrekking had op de professionele podiumkunsten. Dat laatste zou niet onlogisch zijn, aangezien de professionele gezelschappen naast de bestaande maatregelen ook te maken hebben met aanvullende, reguliere wetgeving waardoor de omstandigheden waaronder ze bij elkaar komen minder risico’s met zich meebrengen.
Inmiddels is door de bevoegde instanties en het ministerie meerdere malen bevestigd dat er geen onderscheid meer is tussen de professionele sector en amateursector op dit onderdeel. Daarmee ontstaat formeel de mogelijkheid voor muziekverenigingen om weer met meer dan 30 personen bij elkaar te komen, uiteraard wel met in achtneming van alle richtlijnen en het KNMO protocol.

We hebben de indruk dat de Rijksoverheid te lichtvaardig de bestaande noodverordening op dit onderdeel heeft omgezet in een ministeriële regeling zonder te beseffen welke mogelijke risico’s hiermee worden genomen, alsmede het zeer tegenstrijdige signaal wat hiermee wordt afgegeven. We zullen de komende weken in overleg met de bevoegde instanties en Rijksoverheid onderzoeken hoe hiermee om te gaan.
Gezien de huidige situatie waarbij diverse maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen in de thuis/privé situatie en er nog diverse sectoren (waaronder de horeca) verplicht gesloten zijn ontraden wij muziekverenigingen om met meer dan 30 personen bij elkaar te komen ondanks dat dit formeel wel mogelijk is.

De KNMO is niet de organisatie die bepaalt hoe wetgeving en maatregelen worden opgesteld. Wij adviseren enkel de overheden en proberen daarbij de belangen van verenigingen onder de aandacht te brengen. Tevens informeren wij de sector over nieuwe maatregelen en de gevolgen hiervan.

Aangezien het vrijwel onmogelijk is om voor 2.400 muziekverenigingen te bepalen hoe ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen in relatie tot de maatregelen zijn we de laatste periode terughoudend geweest met ‘dwingende adviezen’. Enerzijds omdat er grote verschillen kunnen zijn tussen de omstandigheden waaronder verenigingen repeteren. Anderzijds omdat ‘dwingende adviezen’ vanuit de KNMO juist een verkeerd signaal kunnen geven richting de overheden. In de huidige situatie hebben we er echter voor gekozen om een dringend beroep te doen op de sector/verenigingen om vooralsnog met niet meer dan 30 personen bij elkaar te komen.

Het KNMO protocol zal op dit onderdeel dus ook niet aangepast worden. We realiseren ons dat daar formeel-juridisch geen grond voor is, maar de huidige situatie vraagt om afwijkingen die naar ons idee een groter belang dienen.

We zullen de komende weken met onverminderde inzet doorgaan om de belangen van onze sector/muziekverenigingen onder de aandacht te brengen.